Davis Logo
Highs and Lows

Inside History Graphs

High Inside Temperature

Low Inside Temperature

79.5F   at   3:00p

74.0F  at    6:34a

Inside Temperature History   Inside Humidity History

Barometer History   Air Density History

Inside Heat Index History   Inside Dewpoint History

EMC History

High Inside Humidity

Low Inside Humidity

52%    at  12:57p

41%   at   12:00a