Davis Logo
Highs and Lows

Inside History Graphs

High Inside Temperature

Low Inside Temperature

76.4F   at   1:00p

69.6F  at    6:41a

Inside Temperature History   Inside Humidity History

Barometer History   Air Density History

Inside Heat Index History   Inside Dewpoint History

EMC History

High Inside Humidity

Low Inside Humidity

62%    at  12:21p

46%   at   2:33a